Lynx Pom-Poms by Sharon Vittrekwa

Lynx Pom-Poms by Sharon Vittrekwa

Regular price $30.00 Sale

These lynx pom-poms are by Tetlit Gwich'in artist Sharon Vittrekwa.